Motus algemene voorwaarden

Motus Ontwikkeling

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Motus Ontwikkeling B.V. en aan haar gelieerde werkmaatschappijen voor overeenkomsten tot uitvoering van Werken

versie januari 2014.

1. Definities

1.1 Opdrachtgever: Motus Ontwikkeling B.V., gevestigd te Limmen, kantoorhoudende te 1906 BK Limmen, Rijksweg 116 en ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 59375574, of een aan haar gelieerde werkmaatschappij door of namens wie het Werk is opgedragen.

1.2 Aannemer: de natuurlijke- of rechtspersoon aan wie het Werk is opgedragen en door wie het Werk is aanvaard.

1.3 Aanneemovereenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Aannemer, in voorkomende gevallen ook aangeduid als opdrachtbevestiging.

1.4 Werk: de werkzaamheden, die opgedragen zijn, nader omschreven in de Aanneemovereenkomst.

 

2. Inhoud Aanneemovereenkomst

2.1 De Aanneemovereenkomst komt pas tot stand nadat Opdrachtgever en Aannemer beiden de Aanneemovereenkomst hebben ondertekend. De verplichtingen van de Aannemer uit hoofde van de Aanneemovereenkomst worden mede bepaald door een beschrijving van het Werk, bestekken, bouwtekeningen, bouwvergunning, overheidsvoorschriften en overige bouwbescheiden, waarvan de Aannemer bij ondertekening van de Aanneemovereenkomst geacht wordt kennis te hebben genomen.

2.2 Aannemer verklaart bekend te zijn met alle relevante voorwaarden, voorschriften en bepalingen en zal deze naleven. Aannemer zal het Werk conform het bestek uitvoeren en naar de eisen van goed en deugdelijk werk. Aannemer zal bij de verwerking van materialen en bouwstoffen alle door de fabrikant of leverancier gegeven verwerking- en veiligheidseisen stipt opvolgen, opdat schade aan persoon, goed of milieu is uitgesloten.

2.3 Indien de aard van het Werk hiertoe aanleiding geeft, stelt Aannemer zich voor de aanvang van het Werk op de hoogte van de ligging van de kabels en leidingen (clickmelding).

2.4 Mocht in de uitgangspunten voor het Werk iets vergeten zijn dat behoort tot de te verrichten werkzaamheden zoals die naar de eisen van goed en deugdelijk werk dienen te geschieden, dan is de Aannemer verplicht zulks onverwijld uit te voeren in overleg met de Opdrachtgever als ware het in de bouwbescheiden en overheidsvoorschriften woordelijk omschreven, zonder daarvoor enige betaling te kunnen vorderen. Aannemer neemt deze verplichting op zich en kan zich niet beroepen op onwetendheid en/of vroegere gewoonten en gebruiken.

2.5 Tijdig voordat ter plaatse een aanvang genomen wordt met, dan wel de voorbereidingen worden getroffen voor de uitvoering van het Werk, dient de Aannemer, in overleg met de Opdrachtgever, zorg te dragen voor het informeren van de dienaangaande huurders en overige belanghebbenden omtrent aanvangstijdstip, aard en duur van het Werk, waarbij overlast voor deze tot een minimum beperkt moet worden. Indien noodzakelijk maakt de opdrachtnemer – in overleg met opdrachtgever- met de gebruikers tijdig een afspraak over het tijdstip van uitvoering.

2.6 De Aannemer is als deskundige verplicht de Opdrachtgever te wijzen op mogelijke onvolkomenheden in, door of namens Opdrachtgever voorgeschreven of in het bestek opgenomen constructies en werkwijzen en in, door of namens de Opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op mogelijke gebreken in de door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen of hulpmiddelen.

2.7 Indien tijdens of na de door aannemer verrichte werkzaamheden werk door derden moet worden uitgevoerd, dient de aannemer zo spoedig mogelijk de beheerder of opdrachtgever te waarschuwen.

2.8 Al het noodzakelijke horizontale en verticale transport, het graaf-, straat-, boor-, hak-, en breekwerk, het aanwerken/aanhelen (inclusief reparatie- en schilderwerk), alsmede het afvoeren en in voorkomende gevallen op verantwoorde wijze storten van alle overtollige materialen, verpakkingen en bouwafval en het bezemschoon opleveren behoort tot de verplichtingen van de aannemer en is uit dien hoofde bij het werk inbegrepen. Van afvoer en stort/ vernietiging van asbesthoudend, chemisch en nucleair afval dient een stort- c.q. vernietigingsbewijs aan opdrachtgever te worden overlegd.

2.9.1 Aannemer is verplicht om bij het verrichten van werkzaamheden met open vuur – zoals lassen, snijden, vlamsolderen, verfafbranden, dakbedekken, en dergelijke – ten behoeve van de uitvoering van het werk de volgende maatregelen te nemen: Genoemde werkzaamheden mogen uitsluitend worden verricht na kennisgeving aan de opdrachtgever of de beheerder. Er dient door aannemer op te worden toegezien dat brandbare zaken niet door vlammen, vonken, hete gassen of warmtegeleiding kunnen worden aangetast. Brandbare stoffen, uitgezonderd die welke nodig zijn voor de uitvoering van het werk, moeten worden verwijderd tot op een veilige afstand (bij lassen of snijden: 10 meter) of, indien dit niet mogelijk is, dienen zij te worden beschermd of afgedekt met onbrandbaar materiaal. De locatie waar de brandgevaarlijke werkzaamheden zijn uitgevoerd en de aanliggende ruimten dienen één uur na beëindiging van de werkzaamheden te worden gecontroleerd. Tijdens de uitvoering van het werk dient een medewerker van de aannemer, bekend met de werking van brandblusmiddelen, ter plaatse aanwezig te zijn met brandslang of brandblusser.

2.9.2 In geval van (brand-) schade in de onmiddellijke omgeving van de plaats waar de onderhavige werkzaamheden zijn uitgevoerd, dient de aannemer te bewijzen dat genoemde voorzorgsmaatregelen zijn getroffen.

2.9.3 Aannemer dient zich tegen de risico’s voortvloeiend uit brandgevaarlijke werkzaamheden deugdelijk te hebben verzekerd.

2.10 De Aannemer zal Opdrachtgever terstond melding doen van ongevallen die zich op of rond het Werk voordoen.

2.11 Eventuele algemene voorwaarden die worden gehanteerd of voorgesteld door de Aannemer zullen niet van toepassing zijn, waarmee Aannemer door toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden heeft ingestemd. Hiervan kan slechts worden afgeweken indien en voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk te kennen heeft gegeven de algemene voorwaarden van Aannemer geheel dan wel gedeeltelijk te aanvaarden.

 

3. Aanneemsom en betaling

3.1 Tenzij in de Aanneemovereenkomst anders wordt overeengekomen, wordt het Werk uitgevoerd tegen een vooraf overeengekomen vaste aanneemsom, zoals in de Aanneemovereenkomst vastgelegd.

3.2 In de vaste aanneemsom zijn begrepen alle bijkomende kosten, belastingen en heffingen zoals precariorechten voor tijdelijke ingebruikneming van terreinen, alle milieuheffingen en -toeslagen, prijsstijgingen, alsmede de verbruikskosten daarvan en alle overige opslagen.

3.3 De aanneemsom zal door de Opdrachtgever aan de Aannemer worden betaald ineens of in termijnen zoals in de Aanneemovereenkomst nader is omschreven.

3.4 De Opdrachtgever is bevoegd de betaling van een of meer termijnen van de aanneemsom op te schorten, indien en voorzover de Aannemer nalatig is gebleven in de nakoming van zijn verplichtingen. Een latere termijn gaat niet voor een eerdere. Het is de Aannemer niet toegestaan om zich te beroepen op enig retentierecht of andere vorm van opschortingsrecht. De Aannemer staat er jegens de Opdrachtgever tevens voor in dat onder- of nevenaannemers zich evenmin op enig retentie- of ander opschortingsrecht zullen beroepen en vrijwaart de Opdrachtgever voor alle daardoor ontstane schade en kosten, waaronder die van juridische bijstand en proceskosten.

3.5 Verrekening van wijzigingen in de materiaalprijzen, lonen en/of sociale lasten, belastingen en rechten, vervoerskosten, handelaarmarges, opslagkosten is nadrukkelijk uitgesloten. Alle risico’s deswege zijn voor rekening van de Aannemer.

3.6 Meer- of minderwerk en de besteding van stelposten, verrekenposten, elke afwijking op de bouwbescheiden, dan wel het doen van bestellingen door de Aannemer ten behoeve van het voorgaande, vereisen voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever, waarbij de opslagpercentages in de begroting van toepassing zijn. Indien geen schriftelijke goedkeuring door opdrachtgever is verleend, dan wordt te verrekenen meerwerk niet geaccepteerd. De Aannemer heeft alleen recht op meerwerk indien de Opdrachtgever daadwerkelijk meer vraagt, met als uitgangspunt de opslagpercentages, welke in de begroting worden genoemd. Indien geen schriftelijke goedkeuring door de Opdrachtgever is verleend dan wordt het te verrekenen meerwerk niet geaccepteerd.

3.7 De kosten van eventueel meerwerk of de verminderde kosten van eventueel minderwerk worden bij de eerste oplevering verrekend.

3.8 Bedraagt evenwel het saldo van meer- en minderwerk meer dan € 25.000,00, dan treffen partijen een nadere betalingsregeling voor het meer- respectievelijk minderwerk.

3.9 Verrekening door de Aannemer van enige schuld of verplichting die zij jegens de Opdrachtgever zal hebben of verkrijgen, is niet toegestaan.

 

4. Toezicht op de bouw

4.1 Uitvoering van de Aanneemovereenkomst zal geschieden onder toezicht van Opdrachtgever of een nader door hem aan te geven gemachtigde. Eenmaal per veertien dagen zal op de bouwplaats een bouwvergadering gehouden worden onder voorzitterschap van een door Opdrachtgever of gemachtigde aan te wijzen persoon. De Aannemer maakt weekrapporten op volgens een door de Opdrachtgever te verstrekken model. Aannemer biedt wekelijks de ingevulde en ondertekende weekrapporten aan de Opdrachtgever voor akkoord aan. Op het Werk zal tijdens de uitvoering van de werkzaamheden steeds een leidinggevend medewerker van de Aannemer aanwezig zijn, terwijl een daartoe bevoegd vertegenwoordiger van de Aannemer de bouwvergaderingen/werkvergaderingen/besprekingen bijwoont.

4.2 Indien tijdens bouwvergaderingen of anderszins de Aannemer zich niet met de inzichten van Opdrachtgever of diens gemachtigde kan verenigen, dient Aannemer zulks per aangetekende brief binnen zeven dagen na kennisneming van die inzichten aan Opdrachtgever kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de Aannemer geacht wordt zich met die inzichten te hebben verenigd.

 

5. Bouwtijd

5.1 De bouw dient in een regelmatig tempo en zonder onderbreking te worden uitgevoerd, binnen de overeengekomen maximale uitvoeringsperiode voor het Werk.

5.2 Bij overschrijding van de overeengekomen opleveringsdatum is de Aannemer een direct opeisbare en niet voor mindering vatbare boete verschuldigd van 1% van de vaste aanneemsom, met een minimum van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro), per kalenderdag, onverminderd het recht van Opdrachtgever om vergoeding van zijn geleden schade te vorderen. Het bepaalde in lid 5 van § 42 van de vigerende U.A.V. is niet van toepassing.

 

6. Oplevering en onderhoudsperiode

6.1 Het Werk zal schoon door Aannemer worden opgeleverd. Zo zullen bijvoorbeeld alle beglazing, vloeren, stoepen, tegelwerk, kozijnen, deuren en sanitair zodanig schoon zijn dat bij oplevering eventuele gebreken gemakkelijk te constateren zijn. Dit geldt zowel voor de buiten en binnenzijde van het pand. Deze schoonmaakwerkzaamheden worden uiterlijk 2 dagen vóór de oplevering aan de Opdrachtgever uitgevoerd. Van de oplevering zal middels een door Opdrachtgever ter beschikking te stellen opnameformulier een opnamerapport worden gemaakt. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het werk door de Opdrachtgever is goedgekeurd. De dag waarop het werk is goedgekeurd, geldt als de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. De Opdrachtnemer is verplicht kleine gebreken binnen 5 dagen na oplevering, of zoveel eerder als mogelijk te herstellen. Tijdens de oplevering worden de originele vergunningen en/of revisietekeningen aan de Opdrachtgever verstrekt.

6.2 De onderhoudsperiode, waarin tekortkomingen aan de Aannemer kenbaar kunnen worden gemaakt, bedraagt zes maanden na de oplevering. Voor tijdens de onderhoudsperiode geconstateerde en herstelde gebreken, geldt vanaf het moment van oplevering van die herstelwerkzaamheden wederom een onderhoudsperiode van zes maanden.

6.3 De tekortkomingen zullen worden vermeld op het opnameformulier. De Aannemer verplicht zich tot het herstel van de gebreken. Aannemer zal deze uiterlijk binnen een termijn van twee weken na constatering herstellen. Een herstellingsperiode langer dan twee weken behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever.

 

7. Garanties

7.1 Aannemer garandeert de deugdelijkheid van Werk en in het Werk gebruikte bouwstoffen of materialen, overeenkomstig de garantienormen zoals deze door de fabrikant of leverancier worden verstrekt. Aannemer zal op eerste verzoek van opdrachtgever bij een beroep op garantie voor herstel hiervan binnen 10 dagen zorgdragen. Garanties verstrekt door de fabrikant en/of leverancier van bouwstoffen en/of bouwonderdelen, welke de in het bestek of deze algemene voorwaarden voorgeschreven termijn overschrijden, zullen onverkort blijven gelden. De garantieperiode vangt aan na het einde van de onderhoudsperiode.

7.2 In aanvulling op de garanties uit het vorige lid, verstrekt aannemer aan opdrachtgever voor onderdelen uit het werk de navolgende garanties:

Onderdeel Aantal jaren
01 Dakbedekkingen 10
02 Schilderwerk 3
03 Hang- en sluitwerk 1
04 Buitenriolering 2
05 Binnenriolering 2
06 Warmwaterapparatuur 2
07 Liften 2
08 Bel- en huistelefooninstallaties 1
09 Hydrofoorinstallaties 2
10 Aanrechtbladen 1
11 2
12 Mechanische ventilatie 2
13 Gas-, water- en lichtinstallaties 2
14 Isolerend dubbel glas (levering) 10
15 Dakpannen (levering) 30
16 Wand- en plafondafwerking 6
17 Kitwerk beglazing 6
18 Dekvloeren 6
19 Kitvoegen 6
20 Stalen dak- en gevelbeplating 10
21 Tegelwerken (hechting en waterdichtheid) 10
22 Waterdichtheid goten 6
23 Houtrot 6
24 Wind- waterdichtheid van de buitenwanden 6
25 Spouwisolatie 6
26 Spuitwerk 6
27 Kunststof beplating 10
28 Prefab beton 10
29 Houten kozijnen 10
30 Bewegende delen in houten kozijnen (inclusief kromtrekken) 10
31 Baksteen (levering) 10
32 Stukadoorwerk 6
33 Metselwerk 6
34 Voegwerk 6
35 Gibowanden 6
36 Natuursteenwerk 6
37 Vloerbedekking 5
38 Systeemplafonds- en scheidingswanden 6
39 Staalconstructies 10
40 Stalen ramen 6
41 Aluminium ramen 6
42 Leggen pannen, leien en golfplaten 6
43 Schroefmortelpalen 10
44 Kunststof ramen 10
45 Hekwerken beperkt 2
46 Wanden, vloeren, trappen en plafonds in algemene ruimte beperkt 2

 

7.3 Behoudens de garanties als genoemd in deze algemene voorwaarden worden door aannemer de rechten uit garanties van fabrikanten, leveranciers en onderaannemers, in het bijzonder de rechten met betrekking tot de installaties, bij de 1e oplevering aan de opdrachtgever overgedragen door middel van cessie. Indien werkzaamheden zijn uitgevoerd door onderaannemers wordt ondertekening van zowel de aannemer als de onderaannemer verlangd. De aannemer doet van de cessie mededeling aan de fabrikanten, leveranciers en onderaannemers, met een afschrift aan opdrachtgever.

7.4 Alle genoemde garanties zijn niet van invloed op de verplichtingen in de onderhoudsperiode en aansprakelijkheid na de oplevering.

7.5 Binnen de garantietermijn komen de herstelkosten van schilderwerk als volgt voor rekening van de opdrachtnemer: Binnen 1 jaar voor 100%. Binnen 2 jaar voor 66%. Binnen 3 jaar voor 33%.

 

8. Aansprakelijkheid Aannemer

8.1 Artikel 7:1645 BW geldt uitdrukkelijk te allen tijde op het Werk, geheel dan wel gedeeltelijk, als ware dit artikel letterlijk in deze voorwaarden opgenomen, ook indien naast deze algemene voorwaarden andere algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard.

8.2 8.3 Alle schade en kosten, door of vanwege de uitvoering van het Werk ontstaan, zijn voor rekening van de Aannemer. Aannemer vrijwaart Opdrachtgever hierbij terzake. Aannemer zal jegens Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of enig ander recht kunnen doen gelden voor vertraging of verandering van het Werk, ontstaan door geschillen tussen Aannemer en derden, rechthebbenden van de belendende percelen of terreinen daaronder begrepen. Bij het ontstaan van schade is aannemer verplicht tijdig de nodige maatregelen te nemen tot beperking hiervan.

8.4 Het inschakelen van onderaannemers of derden ten behoeve van de uitvoering van een of meerdere delen van het Werk is niet toegestaan, tenzij Opdrachtgever hiervoor schriftelijke toestemming heeft verleend. Aannemer blijft jegens Opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk voor al hetgeen hij in onderaanneming heeft gegeven.

8.5 De Aannemer werkt uitsluitend op een wijze die toegestaan c.q. vereist is ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid en aanverwante wetgeving (Wet 4-6-1981 alsmede aanvullingen). De onderaannemers, fabrikanten en leveranciers van de Aannemer dienen eveneens aan het gestelde in de Wet te voldoen, waarvoor de Aannemer jegens de Opdrachtgever instaat en dat garandeert.

8.6 De Aannemer verplicht zich een administratie voor het Werk te voeren zoals die is voorgeschreven volgens het besluit Administratieve voorschriften bij onderaanneming.

8.7 Desgevraagd moet de Aannemer na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de Opdrachtgever de meest recente verklaringen van de bevoegde belastingdienst en van de desbetreffende bedrijfsvereniging verstrekken omtrent zijn betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies.

8.8 De Aannemer garandeert dat de desgevraagd door hem te overhandigen verklaringen, te weten: -verklaring van goed betalingsgedrag door de fiscus; -verklaring van goed betalingsgedrag door de bedrijfsvereniging; -verklaring van het loonkostenbestanddeel door de Aannemer; op een correcte wijze zijn verkregen en volledig juist zijn.

8.9 De Aannemer mag bij de uitvoering van het Werk slechts gebruik maken van onderaannemers welke een geblokkeerde rekening hebben geopend als bedoeld in het G-rekeningenbesluit 1991.

8.10 De Aannemer verschaft zo spoedig mogelijk nadat de Aanneemovereenkomst is ondertekend de gegevens als bedoeld in artikel 3 lid 2 van het G-rekeningenbesluit 1991 en nadien de gegevens van artikel 4 van dit besluit alsmede de gegevens bedoeld in artikel 3 sub c van het Besluit administratievoorschriften bij onderaanneming (Besluit van 26 mei 1982, Stcrt. 109).

8.11 De Aannemer moet op elke declaratie uitdrukkelijk het loonkostenbestanddeel van het gedeclareerde bedrag vermelden.

8.12 Niettemin is de Opdrachtgever gerechtigd in bijzondere omstandigheden het gedeelte van de aannemingssom dat betrekking heeft op de door de Aannemer voor zijn Werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale premies rechtstreeks aan de bevoegde belastingdienst en de desbetreffende bedrijfsvereniging over te maken. De Opdrachtgever zal deze stortingen in mindering brengen op de door hem verschuldigde termijnen van de aannemingssom. Voordat de Opdrachtgever daartoe overgaat, zal hij de Aannemer daarover schriftelijk inlichten.

8.13 De Aannemer vrijwaart de Opdrachtgever c.q. blijft hem volledig vrijwaren, terzake van alle eventuele aanspraken die fiscus en/of bedrijfsvereniging in het kader van de Wet ketenaansprakelijkheid (wet van 4 juni 1981 Stb. 370) zal claimen, alsmede tegen eventuele op die wet gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers die met (een deel van) het Werk zullen worden belast. Deze vordering van de Opdrachtgever op de Aannemer zal direct opeisbaar zijn zonder gerechtelijke tussenkomst.

8.14 De Aannemer zal de bepalingen 8.8 tot en met 8.14 in eventueel door hem af te sluiten onderaanneming overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaanneming overeenkomsten op te nemen, bij gebreke waarvan de Aannemer jegens de aannemer een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verbeurt van € 250.000,–.

8.15 De Opdrachtgever heeft het recht te controleren of in het kader van deze overeenkomst wordt voldaan aan de verplichtingen ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid.

 

9. C.A.R. verzekering

9.1 Aannemer garandeert dat zij voor de uitvoering van het Werk ten genoegen van Opdrachtgever een C.A.R.-verzekering afsluit, inclusief aansprakelijkheidsdekking mede ten behoeve van onderaannemers, constructeurs, architecten en adviseurs, (tenminste ter hoogte van de overeengekomen aanneemsom en eventueel bijkomende kosten exclusief grondkosten) welke verzekering tevens tot en met de onderhoudstermijn van kracht zal blijven.

9.2 Op eerste verzoek van de Opdrachtgever zal Aannemer aan Opdrachtgever een afschrift van de polis verstrekken of een certificaat van verzekering van de in de vorige zin bedoelde verzekering overleggen.

9.3 In het afschrift van de polis of certificaat van de verzekering dient te zijn opgenomen dat bij schade, de schadepenningen uit te keren door de verzekeraar worden gecedeerd aan de Opdrachtgever.

9.4 Op verzoek van de Opdrachtgever zal de Aannemer aan de Opdrachtgever een verklaring van de verzekeraar overleggen waaruit blijkt dat de Aannemer en mogelijk verdere door de Aannemer bij het project ingeschakelde derden medeverzekerd zijn onder de C.A.R. polis en dat aan het in sub 8.3 gestelde is voldaan.

9.5 De Aannemer garandeert aan de Opdrachtgever dat de premies welke in verband staan met de in dit artikel genoemde verzekering verschuldigd zijn of worden, stipt aan de verzekeraar of assuradeur zullen worden voldaan. Op eerste verzoek van de Opdrachtgever zal de Aannemer aan de Opdrachtgever een schriftelijke verklaring van de verzekeraar overleggen dat de premie is voldaan.

9.6 Mocht blijken dat de C.A.R. verzekering onvoldoende dekking biedt, dan nog blijft de Aannemer jegens de Opdrachtgever en/of derden aansprakelijk voor de niet of niet voldoende gedekte schade(n) en/of gevolgen, welke aansprakelijkheid Aannemer volledig accepteert.

 

10. Deconfiture e.d. van Aannemer

10.1 In geval aan de Aannemer surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de Aannemer is aangevraagd, de Aannemer in staat van faillissement wordt verklaard, de Aannemer onder curatele of bewind wordt gesteld, of door hem een besluit tot ontbinding of liquidatie wordt genomen c.q. een besluit tot het staken van de bedrijfsactiviteiten van de Aannemer, is door het enkel plaatsvinden van één van deze feiten de Aanneemovereenkomst van rechtswege beëindigd en heeft Opdrachtgever het recht de afbouw door een door haar te kiezen persoon of instelling of onderneming te laten geschieden voor rekening of risico van de Aannemer.

10.2 In dat geval zal Opdrachtgever een direct opeisbare vordering tot schadevergoeding op Aannemer hebben ten belope van het door een vanwege Opdrachtgever aan te wijzen deskundige vast te stellen bindend bedrag, dat zal zijn vereist ten behoeve van de algehele oplevering van het Werk. Aannemer verklaart zich reeds nu voor alsdan akkoord met dit bindend bedrag en zal op eerste aanzegging van Opdrachtgever het aldus vastgestelde bedrag aan Opdrachtgever betalen.

 

11. Bankgarantie

11.1 Aannemer zal tot meerdere zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Aanneemovereenkomst ten behoeve van de Opdrachtgever een onvoorwaardelijke en herroepelijke bankgarantie doen stellen ter grootte van vijf procent (5%) van de aanneemsom. De bankgarantie dient een geldigheidsduur van minimaal zes (6) maanden na de oplevering van het Werk te hebben. De Opdrachtgever dient vooraf schriftelijk in te stemmen met de condities van de bankgarantie.

11.2 Aannemer zal de bankgarantie stellen binnen één week na ondertekening van de Aanneemovereenkomst of zoveel eerder de Aannemer aanvangt met het Werk.

11.3 De kosten van deze bankgarantie komen voor rekening van de Aannemer.

 

12. Geschillen

12.1 Alle geschillen, ook die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, welke tussen partijen mochten ontstaan terzake van de Aanneemovereenkomst en/of het Werk, zowel die van juridische als die van feitelijke aard, zullen alleen en uitsluitend worden berecht door de bevoegde civiele rechter in het arrondissement waarin Opdrachtgever is gevestigd, tenzij Opdrachtgever er de voorkeur aan mocht geven te kiezen voor de bevoegde rechter in het arrondissement waar Aannemer is gevestigd of waar het Werk wordt uitgevoerd. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Alkmaar, januari 2014.

Motus Ontwikkeling BV® | Rijksweg 116 | 1906 BK Limmen | 06 – 47 00 54 02 | 084 – 757 02 88 | motus.ontwikkeling@veboma.nl | www.motus-ontwikkelingbv.nl