Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Download de Algemene Voorwaarden DNR2005.

Algemene Voorwaarden Veboma Cursus en advies
(aanvulling op de DNR2005 waarmee Veboma werkt)

1.1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden + de algemene voorwaarden van de DNR2005 zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen VEBOMA en de betrokkene aangaande het door VEBOMA geven van cursussen en advies.
Aanvullende en/of afwijkende (algemene) voorwaarden van de deelnemer binden VEBOMA niet, tenzij dit expliciet schriftelijk is overeengekomen.
Op iedere tot stand gekomen overeenkomst is de op dat moment meest recente versie van de algemene voorwaarden van toepassing, zoals gepubliceerd op de website van VEBOMA.

1.2 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door (elektronische) inschrijving of opdracht van de deelnemer aan VEBOMA en (elektronische) aanvaarding van deze inschrijving of opdracht van de deelnemer door VEBOMA.

1.3 Factuur en betalingstermijn

De deelnamekosten dienen minimaal 1 week voor de start van de opleiding of training te zijn voldaan. Er zal hiervoor een factuur worden toegezonden. Indien niet tijdig wordt betaald is de cursist vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 2% per maand. Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn bovendien alle daarmee verbonden kosten voor rekening van de cursist (degene die zich inschrijft). Ook worden buitengerechtelijke kosten op de cursist verhaald onverminderd het recht om de daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen. De cursist is bij niet tijdige betaling van de factuur zonder ingebrekestelling in verzuim. Per 1 juli 2010 wordt zowel over de opleidingen als trainingen 19% BTW in rekening gebracht bovenop de op deze site vermelde kosten. Veboma behoudt zich het recht voor prijzen indien gewenst tussentijds aan te passen.

1.4 Annulering

Annulering van de inschrijving geschiedt door middel van een aangetekend schrijven. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn en de kosten zal worden uitgegaan van de datum van het poststempel. Bij annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de trainingsdag wordt € 175,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de trainingsdag wordt 50% van de cursuskosten in rekening gebracht. Na aanvang van de training is annulering niet meer mogelijk.Veboma kan in het geval van onvoldoende inschrijvingen een cursus annuleren of deze samenvoegen tot uiterlijk 2 weken voor aanvang. De deelnemer heeft in geval van annulering geen recht op compensatie of schadevergoeding. 
Binnen 2 weken voor aanvang kan VEBOMA nog een cursus, training, workshop of leergang annuleren of cursusgroepen samenvoegen in het geval van bijzondere onvoorziene omstandigheden, zoals het uitvallen van één of meerdere docenten of het onvoorzien niet beschikbaar zijn van een gereserveerde cursuslocatie. Ook in die gevallen heeft een deelnemer geen recht op compensatie of schadevergoeding.

1.5 Doorplaatsing

Bij doorplaatsing door cursist naar andere data meer dan 30 dagen voor aanvang van de trainingsdag wordt € 75,- in rekening gebracht. Bij doorplaatsing tussen 30 dagen en 1 week voor aanvang wordt € 125,- in rekening gebracht. Bij doorplaatsing binnen 1 week voor aanvang van de trainingsdag wordt € 175,- van de cursuskosten in rekening gebracht.

1.6 Tussentijdse beëindiging

Teruggave van een gedeelte van het cursusgeld is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse beëindiging van de studie het gevolg is van ernstige ziekte of calamiteit. Een en ander geschiedt na wederzijdse overeenstemming.

1.7 Bijkomende kosten tbv. Cursus op Kantoor (in Company)

Als het aantal personen groter is dan 15 wordt er per persoon € 75,- extra berekend.

1.8 Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder maar niet beperkt tot auteurs- en merkenrechten – ter zake van de door VEBOMA ontwikkelde opleidingsproducten (waaronder les- en opleidingsmaterialen, inhoudelijke informatie, sheets en tijdens de studie overhandigde studiemappen) komen uitsluitend toe aan VEBOMA. 
Het is deelnemer niet toegestaan enig in het kader van een ontwikkeld opleidingsproduct ter beschikking gesteld materiaal, zonder toestemming van VEBOMA te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar te maken of te wijzigen. 
Het is de deelnemer niet toegestaan om op basis van de door VEBOMA verzorgde cursus of advies, ontwikkelde leerplannen en/of het hierbij gebruikte lesmateriaal zélf of in samenwerking met derden, een soortgelijke opleiding te (doen) ontwikkelen of te (doen) verzorgen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VEBOMA.

1.9 Overmacht

Ingeval van overmacht, dat wil zeggen een tekortkoming, welke aan VEBOMA niet kan worden toegerekend, omdat deze niet is te wijten aan de schuld van het VEBOMA en ook niet krachtens de wet, rechtshandelingen of in het maatschappelijk verkeer voor de rekening van het VEBOMA komt, zal het VEBOMA de deelnemer hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard, de te verwachten duur van de overmacht en de bepalingen van de Overeenkomst die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen.Omstandigheden die in elk geval maar niet uitsluitend als overmacht worden aangemerkt zijn: oorlog, terrorisme, overheidsmaatregelen, vervoersstoringen, werkstakingen, (natuur)rampen, ongevallen, vertraagde/uitblijven van levering van leveranciers.Ingeval van overmacht is het VEBOMA gerechtigda. de uitvoering van de in lid a van dit artikel bedoelde bepalingen gedurende de overmacht op te schorten, ofb. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

1.10 Persoonsgegevens

VEBOMA neemt de persoonsgegevens van iedere deelnemer op in een relatiebestand en VEBOMA gebruikt de persoonsgegevens van de deelnemers om hen te informeren over opleidingsproducten. Deelnemers hebben het recht om bezwaar te maken tegen het verder ontvangen van deze informatie. VEBOMA zal een schriftelijk verzoek daartoe altijd honoreren. VEBOMA verstrekt de persoonsgegevens niet aan derden, tenzij de deelnemer daarmee heeft ingestemd.

1.11 Aansprakelijkheid

VEBOMA betracht ten aanzien van al haar opleidingsproducten en advies altijd de uiterste zorg. In het geval sprake is van foutieve, onvolledige informatie of andere gebreken, is VEBOMA slechts aansprakelijk voor de direct geleden schade. De hoogte van deze schade is maximaal de door deelnemer betaalde prijs voor de betreffende cursus of advies. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld, is VEBOMA niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen.
In het geval van een gebrek aan de zijde van VEBOMA heeft de deelnemer niet het recht zijn of haar betalingsverplichting op te schorten en/of te verrekenen.
Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming dient de deelnemer VEBOMA hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen.

1.12 Geschillen

Op de overeenkomst is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen met uitsluiting kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.

1.13 Overig

Door inschrijving voor een training geeft de deelnemer aan op de hoogte te zijn van de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden van Veboma.

15-02-2011 M.v.Velzen Veboma

Veboma® | Kamille 5 | 1705 RT Heerhugowaard | 06 – 47 00 54 02 | info@veboma.nl | www.veboma.nl